mobilní telefon:+420 724 888 112

mobilní telefon:+420 724 888 112

Vitajte v obchode s ALU disky

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Obchodné podmienky

ORIENTÁCIA NA STRÁNKACH: 

- Firmy a podnikatelia majů nákup na IČ bez DPH. 

- Autosalony, predajci aut, pneuservisy-autoservisy budou mit po registraciji nastaveny ďalšie zľavy.

- Pred kúpou je potrebná registrácia! (v pravom hornom rohu)

PRO ZASLÁNÍ DISKU BEZ DPH JE NUTNO ZASLAT KARTU PLATCE DPH NA NAŠI MAIL ADRESU info@pneu-janda.cz


 

1. V kolónke KATALÓG zadajťe značku auta. Po zobrazení sa objaví všetky disky, ktoré sa u nás dajú pre túto značku auta zakúpiť (v lište nad prvým diskom sa dá katalóg zobraziť ako TABUĽKA,, vedľa seba ", alebo ZOZNAM,, pod sebou" a je možné na rovnakej lište, ale v pravej časti vybrať počet obrázkov na stránke.)
2. Vyhľadávanie môžeme upresniť VEĽKOSTÍ KOLA s šírka disku v ľavej časti obrazovky.U jednej veľkosti možu byť dve i viac šírok disku (6.0 X17, 6.5 X17, 7.0 X17)
3. Pod každým obrázkom je: rozteč skrutiek, počet dier, ET, stredova diera a farba disku.
4. Súbor sa dá zvětšit a je pod tým i schémy na autě
 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Provozovatelem internetových stránek www.wsp-italy.cz , www.wsp-italy.sk je ACACIA Srl Group - SWIC Italy, Localitа Pezzagrande - Z.I., 84025 Eboli (SA) - Italy. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby navštívící tyto stránky (dále jen 'Uživatelé').

 

II. Spracovanie osobných údajov a ich využitie

Pri uchovávanie a spracovanie osobných údajov postupujeme v súlade s platnými českými právnymi predpismi, najmä so zákonom č.101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako aj príslušných noriem Európskej únie.
Zadaním Vašich osobných údajov pri registrácii užívateľa na serveri www.wspitaly.sk , www.alu-original.sk , www.aluoriginal.sk , dávate súhlas so spracovaním týchto údajov v rozsahu potrebnom pre fungovanie internetového obchodu. Vaše dáta využívame na zabezpečenie logistiky objednaného tovaru, ku komunikácii priamo s Vami a prípadne k zasielanie nových informácií z našej ponuky a služieb. Naša firma neposkytuje Vaše osobné údaje tretím osobám okrem Vami zvolenej špedičnej spoločnosti, ktorá Vám bude objednaný tovar dodávať.
Ak sa rozhodnete spracovania a uloženia osobných údajov odmietnuť, máte možnosť realizovať objednávku prostredníctvom telefónu +420602353072 , Vaše údaje budú použité jednorázovo len pre uspokojenie konkrétnej objednávky a nebudú archivované.
 

III. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy.

Ako si vybrať tovar. Tovar si môžete vybrať buď prehliadaním,, katalógu "(v ľavej časti e-shopu) VYBERANÍM ZNAČKY VOZU a ĎALEJ VEĽKOSTÍ DISKU s Šírka au OBRÁZKOV DISKU ĎALEJ STŘEDOVÉ dieru a FARBU DISKU. Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke e-mail s potvrdením objednávky. Objednávka je zároveň návrhom zmluvy, ktorá je uzavretá doručením potvrdzujúceho emailu s údajmi o obchodnej firme predávajúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky - množstvo tovaru, vyššie ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad písomne alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú a zmluva tak stráca platnosť v prípade, že kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom vykonať odmietne. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo opisy výrobku v katalógu tovaru
 

IV. Cena a platba.

Ceny uvedené na webových stránkach sú maloobchodné (až po registrácii www.wsp-italy.sk  budú nastavené ceny po zľave v nákupných cenách s predajom do Slovenské republiky bez DPH pre firmy a platcou Dph s ORIGINÁLNÍM logom bez skrutiek a matíc. Tie sú použiteľné zo súčasných original diskov. Ak si prajete dodať aj skrutky alebo matice napíšte to prosím do objednávky. Skrutky alebo matice sú účtované za 2 Eura za kus. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. Informácie o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v článku VI. - Podmienky dodania tovaru. V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (bankovým prevodom, poštovým prevodom).
 V. Dodacia lehota.
 
Dodacia lehota začína u tovaru, ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa článku III. týchto Obchodných podmienok, tj po odoslaní potvrdzujúceho e-mailu zo strany predávajúceho. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, tj napr prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj od pripísania čiastky na účet predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným. Konkrétne termíny dodania tovaru sú stanovené v katalógu tovaru u každého výrobku a do uvedených termínov sa započítavajú len pracovné dni Dodanie tovaru vč. služieb je v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. V prípade, že predávajúci nedodá tovar d 10 pracovných dní od ukončenia termínu dodania, môže kupujúci bez ďalších dohôd objednávku stornovať.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia originálneho obalu vč. pečatí na tovar alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky aiv prípadoch už vyššie uvedených sa doporučuje kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! V prípade prevzatia takejto zásielky musí kupujúci spísať s daným prepravcom likvidačný protokol, ktorý obe strany potvrdia svojím podpisom. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude prihliadať
 

VI. Záruka a servis (pri reklamacii)

1.Vyfotit EAN kód na disku!

2. vyfotit QC STICKER

3. Vyfotit reklamovanú vadu

Záruka na dodávaný tovar je 36 mesiacov a plynie od datumu vystavenia faktúry.
Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné chyby, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami alebo pôsobením iných neštandardných javov.
Miesta, kde možno uplatniť reklamáciu sú: · osobne v závode spoločnosti Pneucentrum Janda. reklamovanému tovaru je priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o nákupe - faktúra a podrobný popis závady. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, to znamená vrátane príslušenstva.
4. Podľa novely zákona o ochrane spotrebiteľa Vás týmto informujeme o možnosti riešenia spotrebiteľských sporov mimosúdnou cestou, online. Prípadnú reklamáciu / sťažnosť môžete riešiť na platforme https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Ako spotrebiteľ nás môžete kontaktovať na emailu info@pneu-janda.cz

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

Pred použitím disky vyskúšajte aplikovať samostatne bez pneumatík. Po obutí pneumatík sa už disky nedajú vrátiť!
Kupujúci / spotrebiteľ, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (nekupuje tovar na IČO) má právo podľa § 53odst.7 zákona č 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14-ti dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie musí byť urobené tak, že kupujúci doručí predávajúcemu do konca 14-dňové lehoty oznámenie o odstúpení, tak aby bolo v prípade potreby preukázateľné, tj e-mailom: pneucentrum.janda @ seznam.cz na adresu Pneucentrum Janda s uvedením čísla objednávky a faktúry. Kupujúci je povinný tovar vrátiť najneskôr do 2 pracovných dní po odoslaní oznámenia o odstúpení buď fyzickým dodaním do sídla spoločnosti. Ku späť zaslanému tovaru je potrebné priložiť doklad o nadobudnutí, tak aby bolo možné zásielku jednoznačne identifikovať. (tovar odoslaný na dobierku nebude kupujúcim prevzatý a bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). Bližšie informácie na tel +420602353072. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu tzv zpozdné vo výške: 10% z ceny tovaru za každý deň omeškania. V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebovania, v pôvodnom obale. Dovoľujeme si zdvorilo požiadať o špecifikácii dôvodu pre odstup od zmluvy. Táto informácia nie je povinná a nebude mať žiaden vplyv na platnosť odstúpenia, slúži len pre skvalitnenie našich služieb! Ďakujeme. Akonáhle predávajúci vrátený tovar dostane, má 15 dní na jeho prekontrolovanie a preskúšanie. Ak bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebované, odošle do konca uvedenej 15-dňové lehoty kupujúcemu informáciu, že tovar bol vrátený v poriadku. Predávajúci zašle v takomto prípade kupujúcemu do 15-ti dní od odoslania vyššie uvedené informácie zaplatenú kúpnu cenu za tovar prevodom na účet kupujúceho kde budú odpočítané náklady na dopravu poštovné a balné .. Ak bolo vrátený tovar akokoľvek poškodené či opotrebované, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody formou kompenzácie voči kúpnej cene.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente potvrdenia a odoslania objednávky. Akonáhle kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdzujúci e-mail, je ponuka predávajúceho k objednanému tovaru vrátane ceny uvedené v objednávke platná až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanú objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný. Rovnako tak je predávajúci viazaný svojim potvrdzujúcim e-mailom.
Predávajúci bude kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme po dobu: 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je prístupná.